DETEKTÍVNE SLUŽBY:

V dnešnej dobe v občianskoprávnych a v obchodných súdnych sporoch, ale aj v trestnom konaní nestačí len navrhovať dôkazy a potom nechať všetko na činnosť súdov, polície, či orgánov v správnom konaní. Navrhovateľ musí aj sám vyhľadávať, zadokumentovať
a predkladať dôkazy.

V týchto súvislostiach v súčinnosti s klientom alebo jeho právnym zástupcom, v kontexte celého prípadu vieme
dôkazy pre Vás vyhľadať a zadokumentovať my, vrátane svedectiev zainteresovaných osôb, či svedkov udalosti.
V prípade potreby spolu s písomnou správou o dôkazoch vieme predstúpiť i pred súd či správny orgán a nami
zistené dôkazy aj obhájiť.

V rámci komplexnosti servisu vieme  pre klientov zaistiť i právneho zástupcu z radov expertov v prejednávaných druhoch prípadov.  

Detektívne služby zahŕňajú najmä:

- hľadanie osoby
- hľadanie majetku
- monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
- získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
- získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich
amajetkových pomeroch
- získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
- získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Pre fyzické osoby v tejto službe ponúkame o. i. pátranie po blízkych osobách alebo po osobách zasahujúcich do
Vašich osobných vecí, do rodinného života a to či už sú známe alebo neznáme.

Pokiaľ máte pochybnosti o trávení voľného času členov Vašej rodiny alebo Vašich detí, zistíme s kým sa stýkajú, ako trávia voľný čas.
Ak nepoznáte svojich príbuzných alebo sa Vám stratili, vyhľadáme ich, skontaktujeme a dohodneme stretnutie s Vami. Rovnako tak vyhľadáme i Vašich prípadných dlžníkov..

Obdobne ako monitorovanie záujmových osôb, ponúkame aj monitorovanie konkrétnych miest alebo oblastí a to i za pomoci techniky. Všetky zistenia budú zdokumentované

Našu činnosť vykonávame diskrétne a v súlade s požiadavkami klienta.
 
SLUŽBY PRE ADVOKÁTOV A ADVOKÁTSKE KANCELÁRIE:

- komplexné služby vrátane obstarávania informácii a podkladov pre výkon znaleckej činnosti a vypracovanie znaleckého posudku
- získavanie informácií slúžiacich ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
- zisťovanie totožnosti svedkov udalostí (meno, priezvisko, bydlisko, telefóne číslo) a doručovanie predvolania k výsluchu či inému
--procesnému úkonu
- pátranie po osobách a ich monitorovanie
- zisťovanie miesta pobytu osôb alebo sídla firiem
- doručovanie zásielok osobám, ktoré sa vyhýbajú ich prevzatiu
- preverovanie rodinných väzieb a rodokmeňov
- úzka spolupráca s profesionálnou znaleckou organizáciou vrátane zabezpečenia spracovania odborného vyjadrenia alebo znaleckého
-aposudku z odboru zdravotníctva a farmácie, súdneho lekárstva a chirurgie, cestnej dopravy a ďalších.
 
SLUŽBY PRE FYZICKÉ OSOBY:
- komplexné poradenstvo poškodeným v trestnom konaní, okrem účasti na súdnom konaní
- komplexné služby vrátane obstarávania informácií a podkladov potrebných k vypracovaniu odborného vyjadrenia alebo znaleckého posud.
- obstaranie a zadokumentovanie informácií slúžiacich ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
- zistenie miesta pobytu osôb alebo sídiel firiem
- analýza okolností svedčiacich proti klientovi a zistenie okolností svedčiacich v jeho prospech
- zistenie spôsobu trávenia voľného času Vašich detí
- preverenie spolužiakov, partie, známych a priateľov, s ktorými sa Vaše dieťa stýka a zistenie, či tieto osoby nepredstavujú
bezpečnostné riziko z hľadiska jeho ochrany pred kriminalitou alebo iným protiprávnym konaním
- pomoc pri riešení partnerských problémov
- pomoc pri riešení rodinných problémov súvisiacich s dedičským konaním
- preverenie budúcich partnerov
- pátranie po nezvestných osobách
- overovanie rodinných väzieb a rodokmeňov
- pátranie po dlžníkoch
 
SLUŽBY PRE POISŤOVNE, FINANČNÉ A LEASINGOVÉ SPOLOČNOSTI A OSTATNÉ PRÁVNICKÉ SPOLOČNOSTI:

- získanie informácií a podkladov potrebných k vypracovaniu znaleckého posudku, kriminalistických expertíz, výkonu exekučnej činnosti
- vypátranie osoby – účastníka konania a zabezpečíme doručenie a prevzatie listovej zásielky
- pátranie po osobách, ktoré sú podozrivé z podvodných obchodných aktivít, vypátranie majetku získaného ich podvodným konaním, porušením, alebo nedodržaním zmluvných podmienok
- preverenie podozrenia z leasingových, subvenčných, úverových alebo poistných podvodov a zabezpečenie dôkazných prostriedkov
- zabezpečenie identifikácie majetku, ktorý je predmetom zmluvného plnenia (poistnej udalosti, poskytnutia úveru, predmet leasingu a ...
- preverenie uchádzačov o zamestnanie podľa požiadavky klienta, najmä so zameraním na previerku bezpečnostných rizík
- pátranie po osobách a ich monitorovanie
- overovanie rodokmeňov
- preverenie zamestnancov a ich konania smerujúce k poškodeniu obchodnej spoločnosti vyzradením obchodného tajomstva, poškodeniu dobrého mena spoločnosti, úniku know-how a pod.
- zabezpečenie previerky pravdivosti uvádzaných údajov slúžiacich ako podklad pre spracovanie zmluvných vzťahov, previerky účastníkov zmluvného vzťahu za účelom predísť možnému podvodnému konaniu potenciálneho zmluvného partnera
 
ODBORNĚ PORADENSTVO A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ:

Naša detektívna kancelária ponúka klientom možnosť konzultácie s odborníkmi a poradenstvo pri riešení ich
problémov, ktoré sú predmetom detektívnych služieb, ako možnosť prevencie do budúcna ako aj právne posúdenie
Vášho problému právnikom spolupracujúcim s našou kanceláriou..

Konzultácia a následne poradenstvo zahrňuje celkové posúdenie situácie klienta a jeho problému, návrh riešenia
a záver ako možnú formu prevencie v danom probléme.

Mimo konzultácie problémov klienta z pohľadu detektívnej služby môžete využiť i právne posúdenie Vášho problému právnikom spolupracujúcim s našou kanceláriou. Právne posúdenie sa vytvára v úzkom kontexte s detektívnou službou, aby bolo maximálne efektívne a využilo možností klienta.

Pre Vašu rýchlu orientáciu o rozsahu poskytovaných služieb zo strany našej kancelárie slúžia kontaktné formuláre,
ktoré sú dostupne na našej stránke. Prostredníctvom nich stručne uveďte podstatu vášho problému, telefonický
alebo mailový kontakt na Vás. Naša kancelária Vás čo najrýchlejšie skontaktuje a dohodne si s Vami stretnutie
alebo spôsob ďalšieho postupu.

Zachovanie diskrétnosti je absolútnou samozrejmosťou.
 
NEVÁHAJTE A PROBLÉMY TYPU:
- s kým sa stretáva moja dcéra/syn, ako trávi voľný ćas, nie sú vystavený bezpećnostným rizikám, kriminálnym vplyvom?
- manžel/manželka má milenku/milenca, potrebujem nejaké dôkazy pre rozvodové konanie
- chem uzatvoriť obchod a potrebujem preveriť obchodného partnera/klienta, s ktorým tento obchod uzatváram
- som poškodeným v trestnom konaní, potrebujem zabezpečiť zastupovanie pred orgánom činným v trestnom konaní, potrebujem spracovať návrh na doplnenie vyšetrovania, potrebujem podať opravný prostriedok proti meritórnemu rozhodnutiu, zabezpečiť dôkazne prostriedky, uplatniť práva poškodeného v rozsahu stanovených zákonom
- potrebujem zabezpečiť znalecké úkony v súvislosti s dopravnou nehodou
- potrebujem posúdiť poranenie, ktoré mi bolo spôsobené inou osobou

Budú pre Vás riešiteľné!


V prípade potreby zabezpečíme aj posúdenie už spracovaného znaleckého posudku, resp. zabezpečíme spracovanie nového znaleckého posudku renomovanými znalcami, ktorý bude použiteľný ako dôkaz v trestnom konaní alebo v správnom konaní.

V zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti je prevádzkovateľovi detektívnej služby uložená povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa prevádzkovateľ alebo jeho zamestnanci dozvedia v súvislosti s jej poskytovaním. Táto povinnosť trvá aj po ukončení prevádzkovania detektívnej služby alebo po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Výsledným výstupom našej činnosti je písomná správa o výsledku služby, ktorá zároveň slúži ako dôkaz pre potreby klienta. Klient sa kedykoľvek môže obrátiť na našu detektívnu kanceláriu so žiadosťou o ďalšiu podporu, ktorá mu bude vďaka pôvodnej zmluve, poskytnutá prednostne a za výhodných podmienok.
Číslo licencie: PD 000316, číslo zápisu do OR OS Košice I: Oddiel: Sro, Vložka č.: 26937/V