PLATOBNÉ PODMIENKY:

Stratégia spoločnosti ORMAR, s.r.o. pri určovaní ceny za poskytované služby vychádza z požiadaviek klienta na kvalitnú službu, na bezchybný a efektívny výsledok a jasné a prehľadné čerpanie finančných nákladov.

Pri určovaní ceny vychádzame z hodinovej sadzby, v ktorej sú zahrnuté: hodinová mzda každého detektíva a režijné náklady súvisiace s činnosťou detektíva /napr.: zohľadnenie náročnosti vykonávaných činností, zohľadnenie bezpečnostnej rizikovosti prípadu, použitie telefónov a iných komunikačných prostriedkov, parkovné, použitie technických prostriedkov a pod./.

Ďalšiu časť ceny tvoria hotové náklady súvisiace s vykonávanou službou. Ide napr. o: použitie vozidiel, náklady na benzín, amortizácia vozidiel a straty, ubytovanie a strava /ak je potrebné/, náklady vynaložené na úradoch, povinná administratíva a dokumentačné náklady a pod. 

Cenu za služby je možné stanoviť ako paušálnu, bez ohľadu na počet odpracovaných hodín, alebo ako cenu cenníkovú podľa počtu skutočne odpracovaných hodín a vynaložených hotových nákladov. Pri určovaní ceny za službu sa vychádza vždy z konkrétnej povahy a náročnosti veci a po konzultácii  a dohode s klientom .
 
CENNÍK NA PREZRETIE/STIAHNUTIE TU:
 

Číslo licencie: PD 000316, číslo zápisu do OR OS Košice I: Oddiel: Sro, Vložka č.: 26937/V